Algemene Voorwaarden

 

1 Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 De Opdrachtnemer is Good Grapes, als eigenaar van de webwinkel “Wijnwinkel van Oostenrijk”.

1.3 Onder Opdrachtgever wordt verstaan de wederpartij die een natuurlijke of rechtspersoon is en met de Opdrachtnemer een Overeenkomst aan gaat of voornemens is dit te doen.

1.4 De Overeenkomst is de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten Overeenkomst en en de uitvoering daarvan.

2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij door leverancier schriftelijk, dan wel per E-mail zijn geschied.

 

3. Prijzen en prijswijzigingen

3.1 De door Opdrachtgever genoemde prijzen zijn inclusief BTW in Euro en exclusief een bijdrage voor administratie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland zullen specifieke afspraken dienen te worden gemaakt, welke schriftelijk dan wel per E-mail door Opdrachtnemer dienen te worden bevestigd.

3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor Opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan Opdrachtgever door te berekenen.

3.3 Opdrachtnemer heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer Opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt Opdrachtgever hierover ingelicht. De Opdrachtgever behoudt zich het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

 

4. Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:

4.1.1 Opdrachtgever een alternatief aangeboden.

4.1.2 de Overeenkomst wordt ontbonden.

 

5. Levering en leveringstermijn

5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door Opdrachtgever opgegeven leveringsadres.

5.2 De levering vindt plaats nadat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.3 Opdrachtnemer zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door Opdrachtnemer gedragen.

5.5 Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de door de wet gestelde leeftijdseisen voldoen. De Opdrachtgever verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij aan deze door de overheid gestelde leeftijdseisen voldoet.

5.6 Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

5.7 De indicatieve levertijd gaat in nadat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5.8 Opdrachtnemer stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

 

6. Betaling

6.1 Het volledige factuurbedrag dient in één keer betaald te worden, tenzij anders aangegeven door de Opdrachtnemer op de factuur.

6.2 Betaling dient vooraf plaats te vinden via:

  •  een bank- of giro-overschrijving naar de rekening van de Opdrachtnemer binnen 10 dagen nadat de Overeenkomst is aangegaan.
  •  iDeal, Paypal, Visa en Mastercard wanneer de besteling via de website gemaakt wordt.

6.3 Indien de Opdrachtnemer buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.

6.4 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen plaatsvindt, dan is de Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist.

 

7. Garantie

7.1 Opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.

7.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.

7.3 De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak-, geur- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door Opdrachtnemer worden uitgesloten.

7.4 Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de Opdrachtnemer het recht, zonder toestemming van Opdrachtgever, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren.

7.5 Opdrachtnemer garandeert dat, als de door Opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van Opdrachtgever voldoet, de Opdrachtgever de niet aangebroken flessen binnen 14 dagen na ontvangst in de originele verpakking kunnen worden geretourneerd. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen wordt per omgaande door leverancier teruggestort. In rekening gebrachte administratie- en verzendkosten worden niet gerestitueerd.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1 De door Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst zal – behoudens eigen opzet en grove schuld – in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting).

8.2 Opdrachtnemer aanvaardt – behoudens eigen opzet en grove schuld – geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

9. Reclames

9.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te reclameren. Opdrachtgever dient te reclameren door middel van:

  • een e-mail aan contact@goodgrapes.nl ;
  • schriftelijk naar Good Grapes, Postbus 87, 2990 AB te Barendrecht;
  • telefonisch op 0180-744010 of per fax op 084-7264025;

9.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk de reclame op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclame te reageren.

9.3 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven Opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan.

 

10 Privacy statement

Good Grapes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en zakelijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Good Grapes zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Good Grapes gebruikt de verzamelde gegevens alleen om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en financiële gegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van de status daarvan op de hoogte te houden;
  • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over Good Grapes en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar contact@goodgrapes.nl ;
  • Als u bij Good Grapes een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde Server. Bij uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mail adres en order- en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen;
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren;
  • Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle Overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.

There are no reviews yet.

Geef een antwoord

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading